SELJORD FOLKEHØGSKULE

Så mange muligheter

Grunnreglar

Som elev skal du vise respekt og omtanke for dei andre på skulen, andre sine eigedelar og for skulen sitt nærmiljø. Det har svært mykje å sei for skulemiljøet at det er rusfritt. Rus går ikkje overeins med den openheit og tillit skulen er avhengig av for å skape eit godt miljø som ivaretek skulen sine kjerneverdiar om likeverd, friheit, engasjement og tryggleik. Formålet med reglementet er å fremme gode arbeidsvanar, god orden og eit godt sosialt miljø. Dette skal bidra til godt samarbeid, trivsel, respekt og medansvar.

Grunnreglar for Seljord Folkehøgskule sine elevar gjeld ved alle aktivitetar i skulen sin regi, og under alle turar i inn- og utland:

Grunnreglar:

  • Som elev pliktar du å møte til og aktivt delta i undervising og arrangement i skulen sin regi.

 

  • Vi har eit mål om å vere ein rusfri skule. Det er forbode å bruke eller oppbevare alkohol (gjeld også tomgods) på skulen sitt område og på arrangement / reiser / aktivitet i skulens regi.

Elevar som har brukt alkohol utanfor skulen sitt område kan returnere til skulen under føresetnad om at vedkomande umiddelbart gå rett på eige rom, og ikkje forstyrrar andre på nokon som helst måte. Når det gjeld den einskilde sine drikkevanar utanfor skulens område, skal det skje på ein slik måte at normar for god og omsynsfull åtferd fylgjast.

Alkohol som blir kaupt i samband med utlandsturar e.l. skal oppbevarast av rektor fram til eleven returnerar heim i samband med skuleferiar.

 

  • Skulen har nulltoleranse for narkotiske stoff. All bruk / omsetting / oppbevaring kan føre til tap av skuleplass. Dette gjeld også utanfor skulen sine område, i skulen sine feriar og i fritida.

 

  • Seljord Folkehøgskule skal ha eit inkluderande miljø. Rasistiske haldningar, diskriminering, mobbing og graverande åtferd som trakassering eller truande oppførsel aksepterast ikkje.

Brot på reglane skal handsamast i disiplinærrådet og kan medføre advarsel, bortvisning frå skulen for ein periode eller tap av skuleplass.

Elevane må i starten av skuleåret skrive under på at dei forstår og tek ansvar for å følge skulen sine reglar.

Du kommer ikke til å angre!

Våre grunnreglar

1) Som elev pliktar du å møte til og aktivt delta i undervising og arrangement i skulen sin regi.
2) Skulen skal vere rusfri. Det er forbode å bruke eller oppbevare alkohol (gjeld også tomgods) på skulen sitt område og på arrangement/reiser/aktivitet i skulens regi.
3) Skulen har nulltoleranse for narkotiske stoff. All bruk / omsetting / oppbevaring fører til utvising. Dette gjeld også utanfor skulen sine område, i skulen sine feriar og i fritida.
4) Seljord Folkehøgskule skal ha eit inkluderande miljø. Rasistiske haldningar, diskriminering, mobbing og dårleg oppførsel aksepterast ikkje.

Elevene må i starten av skoleåret skrive under på at de forplikter seg å følge skolens grunnregler.