SELJORD FOLKEHØGSKULE

Så mange muligheter

Grunnreglar

Som elev skal du vise respekt og omtanke for dei andre på skulen, andre sine eigedelar og for skulen sitt nærmiljø. Det har svært mykje å sei for skulemiljøet at det er rusfritt. Rus går ikkje overeins med den openheit og tillit skulen er avhengig av for å skape eit godt miljø som ivaretek skulen sine kjerneverdiar om likeverd, friheit, engasjement og tryggleik. Formålet med reglementet er å fremme gode arbeidsvanar, god orden og eit godt sosialt miljø. Dette skal bidra til godt samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. Reglementet gjeld for Seljord folkehøgskule sine elevar, ved aktivitetar i skulen sin regi, og under alle turar i inn- og utland.

Elevane må i starten av skuleåret skrive under på at dei forstår og tek ansvar for å følge skulen sine reglar.

Du kommer ikke til å angre!

Våre grunnreglar

1) Som elev pliktar du å møte til og aktivt delta i undervising og arrangement i skulen sin regi.
2) Skulen skal vere rusfri. Det er forbode å bruke eller oppbevare alkohol (gjeld også tomgods) som elev.
3) Skulen har nulltoleranse for narkotiske stoff. All bruk / omsetting / oppbevaring fører til utvising. Dette gjeld også utanfor skulen sine område, i skulen sine feriar og i fritida.
4) Seljord Folkehøgskule skal ha eit inkluderande miljø. Rasistiske haldningar, diskriminering, mobbing og dårleg oppførsel aksepterast ikkje.

Elevene må i starten av skoleåret skrive under på at de forplikter seg å følge skolens grunnregler.